ಕುಡ್ಲ: ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ತುಲು ಭಾಷೆ ದೊಂಕುದು ಕನ್ನಡ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವಿದಾನದ
ಪ್ರಕಾರವಾದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಲುಭಾಷಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ್ಂ‌ಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕೈತಲ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾಂಡೆ 9:30 ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು.
ತುಲುನಾಡ್ದ ಮಾತ ತುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಾಧಕೆರ್, ತುಲುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್  ಬತ್ ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಡು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೆರ್