ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 26 ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಇನ್ನು ರಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ (Rantac) ಮತ್ತು ಜೆಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ (Zintac) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 26 ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ Rantac ಮುತ್ತು Zintac ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರು

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 384 ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು 26 ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

ಆಲೈಪೇಸ್, ಅಟೆನೊಲೋಲ್, ಬೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಕಪ್ರೋಮೈಸಿನ್, ಸೆಟ್ರೊಮೈಡ್, ಕೋರ್ಪೆನಿರಮ್ಮನ್ ಡಿಲೋಕಾನ್ಸಡ್ ಪ್ಯೂರೋಯೇಟ್ ಡ್ರಮರ್ಕಾಪ್ಯೂಲ್ ಎರಿಥೋಮೈಸಿನ್ ಈಥೈಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡಿಯೊಲ್, ಈಥೈಲ್ ಸ್ಯಾಡಿಯೊಲ್ (ಎ) ನೂರೆಥಿಸ್ಟೆರಾನ್ (ಬಿ), ಗಾನಿಕ್ಲೋವಿರ್ ಕ್ಯಾನಮೈಸಿನ್ ಲ್ಯಾಮಿವುಡಿನ್ (ಎ)+ನೆವಿರಾಪ್ಟನ್ (ಬಿ)+ ಸ್ನಾವುಡಿನ್ (ಸಿ), ಲೆವು ನೋಮೈಡ್ ಈ 26 ಔಷಧಿಗಳು ನಿಷೇಧಿತ ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ.