ಒಡಿಪು :ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೊಡ್ದುಂಬು ತುಲು ಬಾಸೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸ ಅಡ್ಡಂತ್ರ ನಿವಾರಣೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ ಒಡಿಪುದ ಸಂಸದೆರೆಗ್ ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಲ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಜೋಡುರಸ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಲುಬಾಸೆನ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನೊಗ್ ಸೇರಾವರೆ ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ತುಲುಬಾಸೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಆದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೊತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದೆರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೊಡ್ದುಂಬು ತುಲುಬಾಸೆಗ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನದಿಗೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸದ ಅಡ್ಡಂತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತುದ್ ತುಲುಬಾಸೆಗ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಾದ್ ಕೊರೊಡ್ ಪಂದ್ ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಜೋಡುರಸ್ತೆ ತೆರಿಪಾಯೆರ್